Pedagogik

Pedagogik är läran om utbildning från det sociologiska och det kulturella perspektivet. Enligt många betyder det en persons förmåga att lära ut till andra eller att förmedla någonting. Om du är bra på detta, då är du en duktig pedagog. Presentationsteknik och retorik är också starkt förknippat med pedagogik. Att lära ut en bra inlärningsteknik är också något som en bra pedagog ska göra, speciellt i skolan. Den pedagogiska inlärningstekniken måste vara anpassad efter elevens intellektuella förutsättningar. Det är viktigt att bra pedagoger lär sig effektiva tekniker och tillvägagångssätt från varandra. Med den här sidan vill Tankesmedjan göra det enklare för alla att ta del av varandras kunskaper.

Pedagogik i skolan

Hur kan då pedagogik i skolan se ut? Pedagogen måste ha förmågan att väcka elevernas intresse och samtidigt involvera dem i inlärningsprocessen. Det är inte bara själva ämnet som ska läras ut, utan även inlärningstekniken. Vad finns det då för inlärningstekniska steg som kan passa i olika undervisningssituationer? Några steg är: Att man ska lyssna till information om ämnet samt anteckna det som hörs. Sedan följer sammanfattning och renskrivning av anteckningarna. Nästa steg är att läsa litteratur i ämnet och, efter det, att diskutera det man har lärt sig. Om det är möjligt ska man även utföra det som man har lärt sig, samt undervisa andra om den nya kunskapen.

Enligt studier som har genomförts finns det några steg skolan kan ta för att få en effektiv pedagogik. Några av de stegen kan vara: Att lärarna har höga förväntningar på eleven och även meddelar detta. Feedback på elevens arbete och framsteg mellan lärare och elev är viktigt, och även uppföljning av elevens resultat. Detta måste ske kontinuerligt för att vara effektivt. Under lektionerna ska läraren aktivera varje elev och fungera som en ledare i klassrummet. Det är viktigt att lärare ger varandra råd och tips på hur undervisningen kan utvecklas och förbättras. Det är även mycket viktigt att rektorn är en tydlig ledare för skolan.

Pedagogik låter oss förbättra skolan

Digital pedagogik i skolan

Pedagogik förändras med tiden beroende på vad vetenskapen upptäcker om hur vi människor lär oss bäst. Vi är nu inne i den digitala tidsåldern och det öppnar möjligheter för nya inlärningstekniker som tar tillvara på tekniska verktyg. Idag har nästan alla skolor datorer, men hur använder man dem på allra bäst sätt så att inlärningen sker mest effektivt? Även läxor och presentationer kan skötas mer eller mindre helt digitalt idag. För att kunna dra nytta av denna nya teknik måste lärarna utveckla sin kunskap och sina färdigheter inom området, och det är viktigt att alla lärare får ta del av kurser och utbildningar inom det digitala.

En annan möjlighet som de digitala verktygen för med sig är att de kan ge extra pedagogik för de elever som behöver det. Det finns till exempel applikationer och särskilda program som kan hjälpa de barn som har läs- och skrivsvårigheter. Andra applikationer kan genom pedagogik lära ut hur man räknar huvudräkning och hur man sköter hushållsekonomin. Fördelen med de digitala verktygen är att de lär ut ämnet på ett roligt och engagerande sätt, vilket leder till att eleverna lättare lär sig. I skolorna är detta en stor möjlighet för den pedagogiska inlärningen, för om tekniken integreras i klassrummet på rätt sätt kan lektionerna bli mycket mer interaktiva och intressanta. Skolor kan idag få stöd för att sätta upp en digital inlärningsmiljö i klassrummen. Det finns även fortbildning och stöd att ta del av för lärare, som kurser och seminarier.

En bra skola

Kvalitén på pedagogiken kan sägas vara det som skiljer en bra skola från en dålig skola. Med rätt metoder inom pedagogik kan nästan alla elever nå bra resultat och på sikt höja sina betyg. Det är viktigt att skolorna i Skåne samarbetar med varandra för att utveckla inlärningsteknikerna, samt för att diskutera vad det är som fungerar och vad det är som inte fungerar idag. Tankesmedjan har skapats för att skolorna och kommunerna i Skåne ska kunna samarbeta och dela sin kunskap. Pedagogik är ett av de ämnen som ska analyseras och diskuteras. Tillsammans kan skolorna hjälpa varandra till det mål som de har gemensamt: resultaten för alla Sveriges elever.