Kreativ naturkunskap

Naturkunskap är ett så kallat kärnämne i den svenska gymnasieskolan. Det innebär att det anses vara prioriterat och att det därför är ett obligatoriskt ämne för alla elever på alla svenska gymnasieprogram. Inom naturkunskap har man som lärare goda möjligheter att blanda intressanta experiment med fördjupande teoristudier. Syftet med ämnet är att ge eleverna de verktyg de behöver för att kunna förstå naturvetenskapliga resonemang och ta ställning i aktuella frågor där naturvetenskap har en viktig roll. I den här texten ska vi resonera kring vilka möjligheter man har att ge naturkunskapsundervisning på ett sätt som väcker intresse för ämnet och stimulerar inlärning.

Naturkunskap är tvärvetenskapligt

Detta ämne är lite speciellt så till vida att det är tvärvetenskapligt. Ämnesinnehållet kan alltså sägas beröra biologi, fysik, miljö och flera andra kunskapsområden. Rent pedagogiskt innebär det att naturkunskap hjälper eleverna att se samband. Ofta är förutsättningarna för varaktiga kunskapsupplevelser stora när skickliga pedagoger möter intresserade elever under naturkunskapslektioner. Det beror delvis på att ämnet är så konkret. Det är naturen som studeras och det kan man göra genom att vistas i den eller genom att placera en del av den under ett mikroskåp. Föreläsningar och traditionella läromedel har fortfarande en viktig funktion, även om det alltså finns goda anledningar att lägga upp naturkunskapsundervisningen på ett kreativt sätt.

Det har visat sig att svenska elevers intresse för naturvetenskap ofta minskar i högre åldrar. Ämnet naturkunskap är utformat efter flera strategier som syftar till att vända denna trend. En nyckel till det är att låta eleverna diskutera viktiga samhällsfrågor som anknyter till naturvetenskap. Det kan handla om klimatfrågan, internationell resursfördelning och andra frågor där det kan vara önskvärt med ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det är inte alla ämnen som på ett så tydligt sätt kan knytas till konkreta och viktiga frågeställningar. Kopplingen till samhällsfrågor är ett exempel på att ämnet är tvärvetenskapligt och involverar kunskap från olika vetenskapsgrenar. Klassrummet får gärna vara i skärningspunkten mellan samhälle och naturvetenskap.

Naturkunskap bäddar för roliga lektioner

I detta ämne kan eleverna lära sig saker genom att upptäcka, utforska och experimentera. En lärare lät sina elever bygga en luftballong som kunde samla data om bland annat temperatur och sedan sända informationen efter det att den skickats upp i luften. Den typen av experiment kan vara en resursfråga, men det går också att genomföra betydligt billigare och enklare experiment som en del i den vanliga undervisningen i naturkunskap. En fråga som: ”Varför kan is smälta snabbare på en till synes kall tallrik än en varm?” kan på ett minnesvärt sätt ge information om värmeledning. Eleverna kan även tillverka egen yoghurt genom sina kunskaper om bakterier. Möjligheterna är stora.

En fråga som lätt kan göras väldigt aktuell för eleverna är hur deras livsstil påverkar deras hälsa på kort och lång sikt. Eftersom ämnet naturkunskap spänner över så stora kunskapsområden finns det även goda möjligheter att ge fördjupningsuppgifter där eleverna får gå djupare in i en fråga som de är särskilt intresserade av. Det kan handla om allt från en särskild aspekt av sex och samlevnad till något som rör hållbar samhällsutveckling. Sådana uppgifter kan ofta genomföras som grupparbeten. Enligt läroplanen ska naturkunskap även handla om hur man på ett effektivt och källkritiskt sätt söker kunskap med hjälp av modern teknik. Eleverna lär sig därmed att identifiera och bemöta påståenden som inte är vetenskapligt grundade. Detta är kunskapsmål som bör kunna uppnås med hjälp av roliga och utmanade situationer i klassrummet.

Naturkunskap ska inte bara handla om teori

Experiment och kreativa kunskapsupplevelser

Framstegen inom naturvetenskapen har stor betydelse för människans kultur och syn på världen. Ämnet naturkunskap bör väcka nyfikenhet på hur allt från universum till enskilda celler är uppbyggda och samtidigt ge förståelse för hur man undersöker en frågeställning på ett naturvetenskapligt sätt. Inom naturkunskap är upplevelser genom experiment ett effektfullt medel för att skapa kunskap om samband. Genomförda experiment är ofta lättare att minnas än något man läst i en bok. Ämnet bjuder in till kreativitet när det gäller hur man använder resurser på ett roligt och kostnadseffektivt sätt. Många fantastiska resurser finns ofta utanför klassrummets fönster. En annan stimulerande utmaning är att koppla naturvetenskap till aktuella samhällsfrågor och att lyfta fram ämnets tvärvetenskapliga aspekt.